Ehliyet Alabilmek için Gerekenler

GEREKEN EVRAKLAR, KİMLİK FOTOKOPİSİ, DİPLOMA,TASTİKNAME VEYE ÖĞRENİM BELGESİ İLKOKULU YANİ 5. SINIFI BİTİRMİŞ OLMAK YETERLİ, SAĞLIK OCAĞINDAN ALACAĞI EHLİYET SINIFINA GÖRE SAĞLIK RAPORU, 5 ADET VESİKALIK FOTOĞRAF, Ehliyet Alma Şartları (Eğitim,Sabıka ve Sağlık Durumu)

EĞİTİM DURUMU :
2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 41 inci maddesinin (b) bendinde öngörülen A1, A2, B, C, D ve E sınıfı sürücü belgesi alacak olanlarda aranan en az ortaokul veya sekiz yıllık temel eğitimi bitirmiş bulunmaları şartı, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih olan 5 temmuz 2006 tarihinden itibaren beş yıl süreyle aranmaz. İlkokul mezunu olmaları yeterli sayılır. Yukarıda ki değişiklikten sonra, artık ilkokulu mezunları ehliyet alabilecekler .

Aşağıdaki eğitim belgeleri olanlar ehliyet alabilirler• İlkokul diploması olanlar ,• Ortaokul terk tasdiknamesi olanlar ,• Hizmet içi eğitim 2. kademe diploması olanlar ,• Dışardan bitirmek için ilköğretime kayıt olanlar,(en az 19 yaş)• İlköğretim mezunu olanlar,, • Lise mezunu veya öğrencisi olanlar,

• Üniversite mezun veya öğrencisi olanlar

DETAYLAR İÇİN KURSUMUZU ARAYIN 0232 2263535 / 2262685

SABIKA KAYDI :
a) Türk Ceza Kanununun 403, 404 üncü maddeleri ile 572/2-3 maddelerinden ikiden fazla ve 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun 28 ve 29 uncu maddeleri,6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanunun 12 nci maddesinin 3 üncü ve takip eden fıkralarındaki suçlardan hüküm giymemiş olmak, Eski maddelere: 5237/188,190,191 – 2918/119 – 4926/6 maddeleri eklenmiştir.Bostancı trafik şube müdürlüğüne giden adaylarda bu sabıkalar varsa geri dönmektedirler.b) Sürücü belgesi süresiz olarak geri alınmamış olmak.DETAYLAR İÇİN KURSUMUZU ARAYIN 0232 2263535 / 2262685

SAĞLIK RAPORU :

NOT: Yeni yasaya göre Tek gözü görmeyenler diğer gözü 10/10 görüyor ise a2- B ve F sınıfı sürücü belgesi alabilmektedir.

Sürücü Olur Sağlık Raporunun mutlaka sertifika alınan il’de faaliyet gösteren yetkili bir sağlık biriminden alınması gerekmektedir.
Sürücü adaylarının genel sağlık muayeneleri pratisyen tabip veya uzman tabip tarafından bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılır. Tabiplerce düzenlenen raporlar, resmi kurumlarda kurum mührü ile, özel hastanelerde başhekimlerce, diğer özel sağlık kuruluşlarında sağlık kuruluşunun mesul müdürünce, muayenehanelerde ise muayenehanenin bulunduğu ilçenin sağlık grup başkanlığı, sağlık grup başkanlığı bulunmayan merkez ilçelerde il sağlık müdürlüklerince, isim ve imza yönünden onaylanması gerekmektedir. Tabiplerce verilen sağlık raporlarının gerçeğe uygun olmamasının tespiti halinde bu raporlar geçersiz sayılır ve sorumlular hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu tabipler bir daha sürücü adayı sağlık raporu veremez ve daha sonra verecekleri raporlar geçersiz sayılır. Bu husus Emniyet Genel Müdürlüğüne bildirilir. Aile hekimliği uygulamasına geçilmişillerde bu raporlar Toplum Sağlığı Merkezi tarafından da verilebilir.Tabip tarafından, sürücü adayında; a) İşitme kaybı,b) Günlük hayatı kısıtlayan denge problemi, baş dönmesi nedeni olabilecek bir hastalık,c) Uyku bozukluğu (Obstrüktif uyku apnesi sendromu, gündüz aşırı uyuklama hali),ç) Malign tümör hikayesi,d) Eklem hareketlerinde kısıtlama,e) Ekstremite noksanlığı,f) Kas, tendon ve bağ lezyonları,

g) Ağır diabetes mellitus hastalığı,

ğ) Kalp-damar hastalığı(anjinal yakınma, akut koroner sendrom tanısı, angioplasti, kalp yetmezliği, hipertansiyon, kalıcı pil implantasyonu),

h) Organ yetmezliği (organ nakli geçirilmiş olması, kronik böbrek yetmezliği ve diğer hayati önemi haiz organlarda dekompanse yetmezlik),

ı) Santral sinir sistemi hastalıkları,

i) Periferik sinir sistemi hastalıkları,

j) Epilepsi,

k) Kas hastalıkları (myopati, progresif muskuler distrofi, kas-sinir kavşak hastalıkları),

l) Ruh hastalığı (ağır akıl hastalığı, zeka geriliği, demans, kişilik bozukluğu, ağır davranış bozukluğu

m) Alkol bağımlılığı

n) Psikotrop madde bağımlılığı,

o) Görme derecelerinin uygun,

ö) Görme alanının uygun,

p) Renk körlüğü (Herhangi bir koşul aranmadan sürücü olabilirler.)

r) Gece körlüğü (Varsa gün doğumundan bir saat önce ile gün batımından bir saat sonraki zaman dilimi içerisinde kullanılabilir.)

s) Derinlik duyusunun normal,

ş) Pitozis-hemipitozis

t) Diplopi ve paralitik şaşılığı

u) Blefarospazm, katarakt, afaki, progresif göz hastalığı

ü) Monoküler görme yönünde genel olarak değerlendirme yapılır.

Tabip tarafından, bu Yönetmelikte belirtilen kriterlere göre sürücülüğe engel hali olmayanlara muayeneyi yapan tabip tarafından uygun rapor verilir. Bu Yönetmeliğe göre sürücülüğe engel hali tespit edilen veya hakkında karar verilemeyen sürücü adayı ilgili uzman tabip/tabiplere gönderilerek ilgili uzman muayenesi istenir ve verilecek rapor doğrultusunda işlem yapılır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir