Yeni Hız Limitleri

HIZ SINIRI RESMEN 110 KM’YE YÜKSELDİ
Hız sınırı ile ilgili Karayolları yönetmeliği bugünkü Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmeliğe göre otomobiller artık bölünmüş yollarda 110 kilometre hızla gidebilecek… 01 Eylül 2010 Çarşamba 16:0718/7/1997 tarihli ve 23053 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin başlığı ile birinci fıkrasının (e), (g) ve (i) bentleri değiştirildi.

kilometredir.

Hız sınırlayıcı cihaz bulundurma ve kullanma zorunluluğu olan araçlarda; yol ayrımı yapılmaksızın M3 sınıfı otobüslerde hız sınırı ayarlaması 110 km/s, N3 sınıfı kamyon ve çekicilerde ise 90 km/s olacaktır. Bu araçlar şehir içi yollarda ise, diğer araçların tabi olduğu azami hız sınırlarına uymak zorundadırlar.

Zorunlu haller dışında şehirlerarası karayolunu kullanan motorlu araçlarda araç cinsi gözetilmeksizin asgari hız sınırı 15 km/s, otoyollarda ise 40 km/s’tir.

Tehlikeli madde taşımaya mahsus olup, boş olarak trafiğe çıkan araçlar yukarıda belirtilen kendi sınıfına giren araçlara ait hızla sürülebilirler.

Römorklu veya yarı römorklu araçlarda (Römork takmış LTT hariç) en çok hız sınırı aynı cins römorksuz araçlara ait en çok hız sınırından saatte 10 km. daha düşüktür.

Servis freni bozuk araçları çeken araçlar saatte 15 km.’nin üstünde bir hızla sürülemez.

İçişleri Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığının görüşünü alarak, yerleşim yeri dışındaki şehirlerarası çift yönlü karayolları ile bölünmüş yollarda ve otoyollarda otomobiller için hız sınırını 20 km/s’e kadar artırmaya yetkilidir.

İl ve ilçe trafik komisyonları belediye sınırları içindeki karayollarında otomobiller için hız sınırını 20 km/s’e kadar artırmaya yetkilidir. Ancak belediye sınırları içinden geçen ve Karayolları Genel Müdürlüğünün sorumluluğunda bulunan devlet ve il yolları için Karayolları Genel Müdürlüğünün uygun görüşünün alınması zorunludur.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 128 inci maddesinin; birinci fıkrasının (c) bendi, aynı fıkranın (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile (4) numaralı alt bendinin ikinci paragrafı ve aynı fıkranın (m) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Azami Uzunluklar

– Otobüs dışındaki motorlu araçlarda 12.00 metre

– Römorklarda 12.00 metre

– İki dingilli otobüslerde 13.50 metre

– İkiden çok dingilli otobüslerde 15.00 metre

– Yarı römorklu araçlarda 16.50 metre

– Mafsallı (Körüklü) otobüslerde 18.75 metre

– Römorklu otobüslerde 18.75 metre

– Römorklu kamyonlarda 18.75 metre

– İki römorklu katarlarda 22.00 metre”

“2) Toplam ağırlıklar

İki dingilli motorlu araçlar ve römorklarda 18 ton

Üç dingilli motorlu araçlarda (Tip Onayı

Yönetmeliğindeki şartlarla) 25 (26*) ton

Üç dingilli yarı römorklu araçlarla mafsallı otobüslerde 28 ton

Dört dingilli motorlu araçlarda 32 ton

Dört dingilli römorklu ve yarı römorklu araçlarda 36 ton

Dört dingilli yarı römorklu araçlarda yarı römork dingil

grubu ağırlığı 20 ton olan araçlarda 38 ton

Beş veya daha çok dingilli yarı römorklu veya römorklu katarlarda 40 ton

Kombine bir taşıma faaliyeti olarak 40 ft. Boyutunda ISO Konteyner

taşıyan iki veya üç dingilli yarı-römorka sahip üç dingilli motorlu araçlar 44 ton

Karayollarında yapılacak sabit veya seyyar ağırlık kontrolü esnasında, aracın azami yüklü ağırlığının en çok % 5’i kadar tartı toleransı tanınır. Ancak, ocaklardan çıkarılan ve ocak sahasının içinde tartılamayan madenlerin, paketlenmemiş veya herhangi bir şekilde seçilecek stok sahalarına depolanması, zirai ürünlerin üretildiği arazi parçasından stoklama alanlarına yapılacak seri taşıma amaçlı depolamalar sırasında, her türlü karayolu üzerinde 1 kilometreye kadar yakın mesafeli taşımalarda, taşıtların hızı 60 km/s’i geçmemek kaydı ile aracın azami yüklü ağırlığını % 15 oranında aşabilmeleri mümkündür.

Araçların imal tarihine bakılmaksızın yukarıda belirtilen boyutlar ve ağırlıklar uygulanır.” “Ancak, bu araçlar karayolunda seyrederken azami dingil ağırlıkları ile azami yüklü ağırlık değerleri aşılamaz.”

“m) Karayolu güzergâhları üzerinde kış hizmetleri amacı ile seyreden, yolun yapım ve bakımından sorumlu kuruma ait araçlara; hizmetin gereği beraber veya ayrı ayrı çalıştırdıkları tuz serici, ön-yan kar bıçağı, kar rotatifi ve benzeri ataşmanlarla birlikte saatte 60 km/s hızı geçmemeleri kaydıyla azami yüklü ağırlıklarının üzerinde yükleme yapılabilir.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 134 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 134 – Araçların yüklenmesinde belirlenmiş ölçü ve esaslara aykırı olarak;

a) Taşıma sınırı üstünde yolcu taşınması…

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir